stradiv

17 tekstów – auto­rem jest stra­div.

Nie chcę stra­cić Ciebie,
ale czuję, żę tracę siebie.. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 lipca 2012, 15:31

Przez swo­je ciągłe kłam­stwa, nie jes­teś w sta­nie zaufać in­nym. Uwierzyć. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 29 listopada 2010, 19:40

Między na­mi nie ma już ani che­mii, ani fi­zyki. To koniec. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 21 października 2010, 22:51

Po­kazać fa­ceto­wi, że Ci na nim za­leży,
to jak dać mu za­bawkę i po­wie­dzieć: 'jest tyl­ko Twoja'
po pew­nym cza­sie, znudzi mu się, tak jak inne. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 29 lipca 2010, 12:00

Miły początek z żałos­nym końcem, żałos­nej dziew­czy­ny, z żałos­nym chłopcem. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 13 kwietnia 2010, 00:04

Kiedy tra­cisz ko­goś, ko­go bar­dzo kochasz, na­wet od­noszo­ne suk­ce­sy, na których tak bar­dzo Ci za­leżało, nie przy­noszą radości. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 5 marca 2010, 21:44

Prze­cież w ser­cu nie rodzi się miłość. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 24 lutego 2010, 21:13

Poz­nała go przypadkiem.
Tra­cił jej czas, i w końcu stra­cił też ją. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 21 lutego 2010, 23:51

I sta­ra się od­tworzyć kli­mat, które­go on już nig­dy jej nie zapewni. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 20 lutego 2010, 17:20

Miłości nie op­ra­wisz w ramkę, i nie pos­ta­wisz na półce, by so­bie o niej przy­pom­nieć czas od czasu. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 19 lutego 2010, 00:01
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność